Page 5 - i_nomi_dei_venti_in_Sicilia_Sottile
P. 5

I nomi dei venti in Sicilia

Il vento di S (mezzogiorno-ostro): menziornu (107 San Vito Lo Capo, 699 Lipari, 715
Riposto, 739a Acitrezza), menziornu (601a Ganzirri, 811 Augusta, 821 Porto Palo di Capo
Passero), meźźionnu (112 Mazara del Vallo), meźźiornu (123 Favignana, 911 Pozzallo), men-
zigghiornu (124 Pantelleria), maźźionnu (306 Sciacca), maźźoggionnu (342 Licata), menzionnu
(911 Pozzallo), meźźoggiorno ca si unci cu u libbici (342 Licata), meźźuggiornu a llibbiçi (615
Sant’Agata di Militello), meźźuggiornu a sciroccu (615 Sant’Agata di Militello), meźźiggiornu rit-
tu (615 Sant’Agata di Militello), meźźiornu e sciroccu (698 Giardini Naxos), libbici (321 Porto
Empedocle, 903 Scoglitti), sciroccu (615 Sant’Agata di Militello).

Il vento di SO (libeccio): libbiçi (107 San Vito Lo Capo, 306 Sciacca, 601a Ganzirri, 615
Sant’Agata di Militello, 699 Lipari, 715 Riposto, 739a Acitrezza, 811 Augusta, 821 Porto
Palo di Capo Passero, 911 Pozzallo), libbici (124 Pantelleria), libbicc (342 Licata), libbicci (112
Mazara del Vallo, 123 Favignana, 321 Porto Empedocle, 698 Giardini Naxos, 903 Scoglit-
ti). (T1 Ganzirri) A Gganzirri si pirderu cristiani con questo libbiçi, è un
comu u  sciroccu. (T2 Porto Palo di Capo Passero) Quannu cc’è vventu             vento potente  a Gganzirri,
                                                libbiçi cc’è u çelu picurinu,

è n’avvertimentu ca sta vvinennu u malutempu; però u libbiçi è n-tempu onestu, pulitu e ddelicatu, però
puṭṭṛoppu dopu ru iorna rû libbiçi sunu signali ca porta malutempu. (T3 Scoglitti) Per noi sono i venti
dominanti sia u vientu dû libbici sia anche il vento da ponente, u maeṣṭṛale sono qui i venti dominanti che
per noi vengono di fronte. (P Licata) ventu libbici chi mai ô munnu ca fa bbenifici.

Il vento di O (ponente): punenti (112 Mazara del Vallo, 123 Favignana, 124 Pantelleria,
321 Porto Empedocle, 601a Ganzirri, 615 Sant’Agata di Militello, 698 Giardini Naxos,
699 Lipari, 715 Riposto, 739a Acitrezza, 811 Augusta, 821 Porto Palo di Capo Passero,
903 Scoglitti, 911 Pozzallo), punendi (306 Sciacca), punentë (107 San Vito Lo Capo), ponent
(342 Licata). (P1 Augusta) punenti pisci nenti, luvanti pisci tanti. (P2 Lipari) cû ventu i punenti un
z’abbusca [= non si guadagna] nenti.

Il vento di NO (maestrale): maiṣṭṛali (107 San Vito Lo Capo, 112 Mazara del Vallo,
123 Favignana, 124 Pantelleria, 321 Porto Empedocle, 601a Ganzirri, 615 Sant’Agata di
Militello, 698 Giardini Naxos, 739a Acitrezza, 811 Augusta, 903 Scoglitti, 911 Pozzallo),
maeṣṭṛali (342 Licata), maisṭṛu (699 Lipari, 715 Riposto, 821 Porto Palo di Capo Passero),
punendi a mmaiṣṭṛu (306 Sciacca), punenti a llibbici (321 Porto Empedocle), ventu a mmaiṣṭṛu
(615 Sant’Agata di   M[=ilaitlegllool)f.o(]T. 1(TA2uPgoursttoa)
riçemu ventu a ll’uffu                       quannu  nnî matinati cc’è u vintareḍḍu i maiṣṭṛali cci
verso fuori.                            Palo) u ventu i maiṣṭṛali è un ventu ca viene ri terra

  Il sistema anemonomastico dei centri di cultura marinara qui documentato non
appare, dunque, dissimile da quello “ricostruito” in Aiello (2001) per alcune comuni-
tà marinare a est del capoluogo siciliano e gravitanti su Bagheria:

                                                        959
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10